Iskalnik počitnic

SPLOŠNI POGOJI - Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

Hrvaska.net

SPLOŠNI POGOJI - Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

1. VSEBINA PONUDBE
Gradtur d.o.o (hrvaska.net) posreduje storitev v skladu z objavljenimi informacijami našega poslovnega partnerja – agencije ki ponuja navedeno celotno storitev v določenem kraju z opisom in terminom ter potrjeno rezervacijo, razen v primeru izjemnih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne motnje, ujme, intervencije pristojnih oblasti in pd.).

2. REZERVACIJE, VPLAČILA, PRIJAVA
Vprašanja in rezervacije bivalnih enot sprejemamo po elektronski pošti ali v poslovalnici podjetja Gradtur d.o.o.
Ob izvršitvi rezervacije gost potrdi, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji ponudbe bivalnih storitev ter da se z njimi popolnoma strinja. Na ta način vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih postaja pravna obveznost - tako za gosta kot tudi za ponudnika storitve.

Za rezervacijo bivanja je potrebno vplačati akontacijo (načeloma 30% - (PREBERITE STRAN REZERVACIJE)), preostali del cene bivalnih storitev in bivalno pristojbino pa je potrebno poravnati najpozneje 15 dni pred začetkom uporabe bivalne storitve oz. tako kot je dogovorjeno in napisano pod stranjo rezervacije.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamči potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Gradtur za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške. Stroški prijavnine znašajo 8 EUR na aranžma (na izdan predračun). V izjemnih primerih pri manj vrednih aranžmajih lahko tudi 10 EUR.

Paket podpore - premium
Doplačilo 1,2% od vrednosti rezervacije. Nadgradnja standardne agencijske prijavnine.

Prinaša naslednje prednosti:
- sprememba rezervacije brez doplačila (če je zamenjave možna),
- sprememba oseb na voučerju brezplačno
- stopnja podpore: ažurni agenti 12 ur (od 8:00h do 20:00h) med tednom in vikendi

Pri standardni prijavnini je stopnja podpore le med delavniki od 8:00h do 16:00h, spremembe rezervacij pa se zaračunavajo.

3. BIVALNA PRISTOJBINA
Po veljavnem Zakonu o bivalni pristojbini je gost dolžan plačati bivalno pristojbino istočasno s plačilom bivalne storitve, razen če ni dogovorjeno drugače. Bivalna pristojbina se usklajuje z veljavno zakonodajo v kraju bivanja. Končni znesek bivalne pristojbine za določeno rezervacijo je odvisen od destinacije in bivalnega obdobja, poravna pa se, v skladu s temi Splošnimi pogoji, istočasno z razliko vplačila za bivalne storitve.

4. CENA BIVALNE STORITVE
Cena bivalne storitve vključuje osnovno storitev ki je opisana ob predstavitvi bivalne enote iz rezervacije. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno bivalne enote (opisno naznačeno z besedicama po dogovoru ali pd.), zato jih gost posebej plača. Takšne storitve je potrebno zahtevati pri rezervaciji ali pa ob prihodu v agencijo v kraju bivanja.
Cene bivalnih storitev so v EUR.

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike

Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve

57.d člen
(1) Organizator potovanja po sklenitvi pogodbe ne sme zvišati cene razen, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni.

(2) Organizator potovanja sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja iz prejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.

(3) Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora organizator potovanja potrošniku vrniti vplačani znesek.

5. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Ponujene bivalne enote so opisane na podlagi uradne kategorizacije pristojne inštitucije ter vpogleda v dejansko stanje bivalne enote v trenutku objave.
Standardi bivanja, prehrane, storitev in ostalega so za posamezne kraje in države različni in njihova primerjava ni možna. Informacije, ki jih gost dobi na prodajni točki ne obvezujejo hrvaska.net (gradtur d.o.o.) v večjem obsegu kot objavljene informacije.

6. PRAVICA hrvaska.net in Gradtur d.o.o. DO SPREMEMB IN ODPOVEDI
hrvaska.net in Gradtur d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno napovedati, se jim izogniti ali jih odpravit (glej točko 1.).

Gradtur si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom.

Gradtur si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Gradtur pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Gradtur lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Gradturom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Gradtur.

Gradtur ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Gradtur odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Gradturove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Gradtur potnika nemudoma obvesti.
Gradtur ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem podjetju Gradtur ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Gradtur namesti potnika v drug objekt enake ali višje kategorije.

7. PRAVICA GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI
V primeru, če gost želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, ki je bila narejena na podlagi njegove zahteve, mora to storiti pisno (e-mail, po pošti ali s faxom). Spremembe, ki ne povzročajo dodatnih stroškov bomo za gosta opravili brez nadomestila, za ostale pa bomo zaračunali realno nastale stroške.

V primeru odpovedi, je datum pisne odpovedi podlaga za obračun odpovednih stroškov kot sledi:

- za odpoved do 29 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 30% cene bivalne storitve (se pravi da obdržimo vplačano akontacijo).
- za odpoved od 28 do 15 dni pred začetkom uporabe storitve so stroški 30% zneska,
- za odpoved od 15 do 8 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 80% zneska,
- za odpoved od 7 do 3 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 90% zneska,
- Odpoved dva dni, dan pred prihodom ali na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja..

Če dejanski stroški odpovedi znašajo več kot zgoraj omenjeni zneski, si hrvaska.net pridržuje pravico do zaračunavanja dejansko nastalih stroškov. Omenjeni stroški za odpoved se upoštevajo tudi pri spremembah datuma začetka bivanja v bivalni enoti, kot tudi pri vseh drugih bistvenih spremembah.

Če gost, ki odpove potovanje najde novega uporabnika za isto rezervacijo, bo hrvaska.net in Gradtur zaračunala samo dejanske stroške ki jih je povzročila zamenjava.

Če do odpovedi pride zaradi višje sile, bo hrvaska.net (gradtur d.o.o.) zaračunala samo vplačano rezervacijo.

8. ODSTOPNINA - ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša:
- minimalno 10,65 EUR oz. 4,0459 % od zneska - Zavarovalnica Maribor d.d.
- širše kritje pri zavarovalnici maribor 5,66 % od celotnega zneska. - Zavarovalnica Maribor d.d.
- 3,90% cene aranžmaja (odstopnina gradtur - ni možna za vse aranžmaje)

Več pa si lahko preberete če pritisnete na Zavarovanje rizika odpovedi

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

9. OBVEZE hrvaska.net-a (Gradtur d.o.o.)
Dolžnost hrvaska.net je skrb o izpeljavi storitve, kot tudi o izboru ponudnika storitve ter skrb o pravicah in interesih gosta v skladu z dobrimi navadami na področju turizma. hrvaska.net in gradtur.si bo vse omenjene obveznosti opravila v celoti na zgoraj opisani način, razen v izjemnih okoliščinah (točka 1.), ko bo ukrepala kot je opisano v točki 6.

10. OBVEZE GOSTA

Gost je dolžan:
- ob rezervaciji navesti točne podatke o številu oseb in po potrebi datume rojstev. Ponudnik uslug lahko v primeru zavajanja s strani gosta bodisi odpove, bodisi zviša cena storitve.
- Imeti veljavne potne listine,
- Spoštovati carinske in devizne predpise države kamor potuje,
- Upoštevati hišni red v bivalnih objektih in sodelovati s ponudniki storitev z dobrim namenom,
- Ob prihodu v bivalno enoto ponudniku storitve podati listino o vplačani bivalni storitvi (izvirni Voucher ali pa v izjemnih primerih drugačno potrdilo o vplačilu).

V primerih neupoštevanja teh obveznosti, bodo stroški in odgovornost za nastalo škodo šli v breme gostu.

11. PRTLJAGA
hrvaska.net (gradtur d.o.o.) ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, pa tudi ne za krajo prtljage ali dragocenosti v bivalnem objektu (priporočamo najem sefa, če obstaja takšna možnost). Izgubo prtljage ali krajo je potrebno prijaviti ponudniku bivalne storitve in pristojni policijski postaji.

12. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE
Potnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti graja na kraju samem Gradturjevemu vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji ali hotelu. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Gradtur ne upošteva reklamacij, ki ne sodijo v sklop objekta (delo na cesti, čistoča plaže, stanje objektov v neposredni bližini …).

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije Gradtur ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Gradtur d.o.o., Tacenska cesta 123, 1210 Ljubljana. S

Ramada Resort

akcija -5 %

akcija -5%

FIRST MINUTE - 10%

poletje 2019

več >

Mobilne hišice Ankaran

akcija -2 %

akcija -2%

FIRST MINUTE -2%

najem

več >

hotel Sunce

akcija -10 %

akcija -10%

FIRST MINUTE - 10%

polpenzion

več >

Vile Adriatic

first minute -15 %

first minute -15%

FIRST MINUTE -15%

polpenzion

več >