OPĆI UVJETI PONUDE Gradtur i Hrvaska.net

Parametri traženja

Opći uvjeti

Hrvaska.net Gradtur d.o.o. brzi pregled - zaštita potrošača brzi pregled - zaštita potrošača
Korisne informacije

Opći uvjeti

Hrvaska.net & Gradtur.si (Gradtur d.o.o.)

1. SADRŽAJ PONUDE
Gradtur d.o.o. (hrvaska.net) pruža uslugu u skladu s objavljenim podacima našeg poslovnog partnera – agencije koja nudi cjelokupnu uslugu na određenom mjestu s opisom i datumom i potvrđenom rezervacijom, osim u iznimnim okolnostima (rat, neredi, štrajkovi, teroristički napadi, sanitarni poremećaji, nesreće, intervencije nadležnih tijela itd.).

2. REZERVACIJE, PLAĆANJA, PRIJAVE
Pitanja i rezervacije smještajnih jedinica prihvaćaju se e-poštom ili u poslovnici tvrtke Gradtur d.o.o.
Gost prilikom rezervacije potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima pružanja usluga smještaja i da se u potpunosti slaže s njima. Na taj način sve navedeno u ovim Općim uvjetima postaje zakonska obveza – i za gosta i za pružatelja usluga.

Za rezervaciju boravka potrebna je avansna uplata, što u principu iznosi 30% od ukupne cijene ( PROČITAJTE STRANICU REZERVACIJE ), a ostatak cijene usluga smještaja i naknade za smještaj potrebno je platiti najkasnije do 21 dan prije početka korištenja usluge smještaja ili kako je dogovoreno i napisano ispod stranice za rezervaciju.

U slučaju da putnik ne plati preostali dio cijene aranžmana u predviđenom roku, smatra se da je otkazao paket/putovanje te se primjenjuju otkazni troškovi iz Općih uvjeta.

Pravovremena i ispravno plaćena kotizacija jamči putniku, pod uvjetima navedenim u Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane ili utvrđenim Posebnim uvjetima poslovanja ili programom, sudjelovanje ili slobodno mjesto u pojedinom turističkom aranžmanu ili putovanju.

Gradtur za svoje usluge naplaćuje kupcu standardnu naknadu za rezervaciju. Kotizacija iznosi 15 EUR po aranžmanu (po izdanom računu). U iznimnim slučajevima za manje vrijedne aranžmane može iznositi i 15 EUR.

3. BORAVIŠNA PRISTOJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je obvezan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja, ako nije drugačije ugovoreno. Boravišna pristojba usklađena je s važećom zakonskom regulativom u mjestu prebivališta. Konačni iznos naknade za smještaj za određenu rezervaciju ovisi o odredištu i razdoblju boravka, a podmiruje se, u skladu s Općim uvjetima, istodobno s razlikom u plaćanju usluga smještaja.

4. CIJENA USLUGE SMJEŠTAJA
U cijenu usluge smještaja uključena je osnovna usluga opisana na prezentaciji smještajne jedinice iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještajne jedinice (opisno naznačene riječima po dogovoru ili sl.), pa ih gost plaća odvojeno. Takve usluge moraju se zatražiti prilikom rezervacije ili na licu mjesta.
Cijene usluga smještaja izražene su u EUR.

POSEBNE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
Isječci iz Zakona o zaštiti potrošača – 1, koji se odnose na organizaciju turističkih aranžmana (vrijedi od 15. 1. 2008.):

Primjena: Zakon se odnosi isključivo na potrošače

Opseg primjene: Zakon se primjenjuje isključivo na aranžmane paketnog putovanja, a ne na ostale turističke usluge

Članak 57.d
(1) Organizator putovanja ne može povećati cijenu nakon zaključenja ugovora, osim ako nije došlo do promjena u tečaju ili tarifama prijevoznika koji utječu na cijenu putovanja. Ako su ove promjene dovele do smanjenja cijene putovanja, organizator mora nadoknaditi potrošaču razliku u cijeni.

(2) Organizator putovanja može ostvariti pravo na promjenu dogovorene cijene turističkog aranžmana iz prethodnog stavka samo ako je putnik prilikom rezervacije bio upozoren, da može doći do promjene cijene, a potvrda sadrži način izračuna promjene. Cijena turističkog aranžmana može se povećati najkasnije dvadeseti dan prije početka putovanja.

(3) Ako povećanje ugovorene cijene prelazi deset posto, potrošač može odustati od ugovora bez potrebe za naknadom štete. U tom slučaju organizator putovanja mora potrošaču vratiti uplaćeni iznos.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđene smještajne jedinice opisane su na temelju službene kategorizacije nadležne institucije i uvida u stvarno stanje smještajne jedinice u trenutku objave.
Standardi smještaja, hrane, usluga i još mnogo toga razlikuju se za pojedina mjesta i zemlje i njihova usporedba nije moguća. Podaci koje gost dobije na prodajnom mjestu nisu obvezujuće za hrvaska.net (Gradtur d.o.o.) u većoj mjeri od objavljenih podataka.

6. PRAVO hrvaska.net i Gradtur d.o.o. NA PROMJENE I OTKAZIVANJE
Agencija hrvaska.net i Gradtur d.o.o. zadržava pravo promjene rezervacije ako se pojave izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili eliminirati (vidi točku 1).

Gradtur zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 7 (sedam) dana prije zakazanog polaska.

Gradtur zadržava pravo odustati od ugovora, u cijelosti ili djelomično, ako se prije ili tijekom provedbe programa dogode izvanredne okolnosti koje se nisu mogle očekivati, eliminirati ili izbjeći, a za Gradtur te okolnosti predstavljaju valjani razlog da se ne sklopi ugovor, ako bi postojale u vrijeme njegova sklapanja.

Gradtur može raskinuti ugovor ili odustati od njega i zahtijevati naknadu štete od putnika koji izravno krši odredbe sklopljenog ugovora, posebno ako se utvrdi da je putnik namjerno dao netočne podatke o broju putnika ili njihovoj dobi, ili je došlo do promjena tijekom putovanja i putnik o tome nije obavijestio Gradtur.

Gradtur ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog pojave bilo kakve više sile tijekom njegova trajanja. U tim slučajevima putnicima može pružiti usluge u modificiranom obliku, ovisno o postojećim mogućnostima.

U slučaju da Gradtur otkaže putovanje, putnik ima pravo na puni povrat plaćene cijene aranžmana. U slučaju da Gradtur otkaže putovanje, putnik nema pravo na naknadu troškova viza potrebnih za ulazak u zemlju u kojoj se treba obaviti putovanje ni troškova cijepljenja koje zahtijeva program.

Gradtur će odmah obavijestiti putnika o svim naknadnim promjenama programa.
Gradtur neće biti odgovoran za kašnjenja zrakoplova, brodova ili vlakova, ni za bilo kakve promjene programa koje proizlaze iz takvih kašnjenja.

U slučaju da situacija na licu mjesta Gradturu ne dopušta smještaj putnika u naručenom objektu, Gradtur može smjestiti putnika u drugi objekt iste ili više kategorije.

7. PRAVO GOSTA NA PROMJENU I OTKAZ
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju na vlastiti zahtjev, to mora učiniti u pisanom obliku (e-mailom ili poštom), uzimajući u obzir normalno radno vrijeme prodajne službe organizatora putovanja između 9:00 i 15:00 sati, petkom do 13:00 sati. Ako se e-pošta za otkazivanje pošalje radnim danom do 15:00, smatra se da se putni aranžman otkazuje na dan slanja e-pošte. U slučaju da je otkazivanje putem e-maila nakon 15,00 sati, smatra se da je putovanje otkazano sljedeći radni dan.

Promjene koje ne uzrokuju dodatne troškove učinit će se za gosta bez naknade, a ostatak će se naplatiti sukladno stvarnim nastalim troškovima.

U slučaju raskida rezervacije, datum pismenog raskida bit će osnova za izračun troškova otkaza kako slijedi:

– za otkaz do 30 dana prije početka usluge, troškovi iznose 30% cijene usluge smještaja (tj. zadržavanje akontacije),
– za otkaz od 29 do 15 dana prije početka usluge, troškovi iznose 50% od ukupne cijene,
– za otkaz od 14 do 8 dana prije početka usluge, troškovi iznose 80% od ukupne cijene,
– za otkaz od 7 dana pa sve do dana polaska ili početka usluge, troškovi iznose 100% cijene aranžmana,
– za nesudjelovanje bez odustajanja od ugovora, troškovi iznose 100% cijene aranžmana.

Ako stvarni troškovi otkaza iznose više od gore navedenih iznosa, agencija hrvaska.net i Gradtur zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Spomenuti troškovi otkazivanja uzimaju se u obzir i u slučaju promjene datuma početka boravka u smještajnoj jedinici, kao i u slučaju svih ostalih značajnih promjena.

Ako gost koji otkaže putovanje pronađe novog korisnika za istu rezervaciju, hrvaska.net i Gradtur naplatit će samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

U slučajevima kada je agencija već uplatila predujmove partnerima za boravak putnika, povrat novca u gotovini nije moguć, već samo izdavanje VAUČERA.

8. OSIGURANJE OD RIZIKA OD OTKAZA
Ako putnik prilikom prijave predvidi da zbog određenih okolnosti (koje se mogu dogoditi kod njega ili njegove uže obitelji) neće moći sudjelovati na putovanju, može platiti osiguranje otkaza u iznosu od cca 4,2% od ukupne vrijednosti aranžmana ili minimalno 10,85 EUR, što se plaća u trenutku rezervacije.

Osiguranje od rizika otkazivanja može se zatražiti samo u slučaju nesreće, smrti ili pogoršanja zdravstvenog stanja osiguranika ili bliske rodbine (tj. jednostavno pokriće).
Na izričit zahtjev putnika može se umjesto jednostavnog ugovoriti prošireno pokriće, koje osim prethodno navedenih slučajeva obuhvaća i dodatne: oštećenje imovine osiguranika na mjestu prebivališta (uslijed prirodnih katastrofa, požara, eksplozije, pljačke ili krađe) zbog kojih ne može putovati; neočekivani gubitak zaposlenja na neodređeno vrijeme, prijem na novo radno mjesto (ako nema pravo korištenja redovnog godišnjeg odmora); nedostatak snijega tijekom skijaške sezone, epidemija/pandemija, ako Ministarstvo vanjskih poslova službeno zabrani putovanje, transplantacija organa (za što osiguranik saznaje nakon sklapanja ugovora o putovanju) i liječenje u lječilištu (čiji se početak osiguranoj osobi priopćava nakon sklapanja ugovora o putovanju). Osiguranje rizika od otkaza za prošireno pokriće iznosi cca 5,7% od vrijednosti aranžmana. Opći uvjeti poslovanja Zavarovalnice Sava primjenjuju se na ostvarivanje osiguranja od rizika otkaza.

Putnik je dužan odmah pismeno ili usmeno obavijestiti agenciju Gradtur o nastanku osiguranog slučaja, pri čemu je dužan priložiti valjane relevantne dokumente. Ako putnik ne sudjeluje na putovanju i ne otkaže ga prethodno (u pisanom ili usmenom obliku), a neposredno nakon nastupa osiguranja, kao i ako ne podnese odgovarajući pisani dokaz (liječničku potvrdu s kratkom anamnezom bolesti) opravdanog razloga za otkaz na nadoknadu rizika otkazivanja. Zahtjev za rizik otkazivanja ne može se zatražiti nakon datuma početka putovanja, kao ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja.

Bez obzira na plaćeni rizik otkaza, agencija Gradtur ima pravo na naknadu administrativnih troškova (15 EUR) i pravo zadržavanja iznosa plaćenog rizika otkaza. Uz to, agencija Gradtur nije odgovorna za bilo koje druge troškove koje putnik ima zbog planiranog putovanja ili druge turističke usluge prema ugovoru o putovanju (npr. troškovi dodatnog zdravstvenog osiguranja, troškovi cijepljenja, vize itd.).

O tome možete pročitati više na sljedećoj poveznici: Osiguranje rizika od otkaza turističkog putovanja

Zahtjev za potraživanje naknade za otkazivanje ne može se podnijeti nakon datuma početka putovanja, kao ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja ili odmora.

U slučaju uspješnog poziva putnika na postojanje osiguranog slučaja, naplaćuju mu se administrativni troškovi obrade njegovog slučaja u iznosu od 20 EUR, a osigurana svota ne uključuje troškove prijave na putovanje i troškove sklapanja takvog osiguranja.

OBJAŠNJENJE – SAVA OSIGURANJE – koronavirus – COVID-19:
Zavarovalnica Sava svojim osiguranicima nudi i mogućnost osiguranja otkaza putovanja – prošireno pokriće. S obzirom na činjenicu da koronavirus više nije nepoznat, već je prisutan od 3. mjeseca 2020. godine, otkazivanje po polici proširenog pokrića i nadoknada uplate po tom pitanju nije moguća.

9. OBAVEZE hrvaska.net (Gradtur d.o.o.)
Dužnost agencije hrvaska.net je da se brine o provedbi usluge, kao i da odabere davatelja usluga i da brine o pravima i interesima gosta u skladu s dobrim navikama u području turizma. Agencija hrvaska.net i gradtur.si izvršit će sve navedene obveze u cijelosti i na prethodno opisani način, osim u iznimnim okolnostima (točka 1), kada će postupiti kako je opisano u točki 6.


10. OBVEZE GOSTA
Gost je dužan:
– navesti točan broj osoba i, ako je potrebno, datume rođenja prilikom rezervacije. U slučaju da gost podnese lažne podatke, davatelj usluge može ju otkazati ili povećati cijenu usluge;
– imati valjanu putnu ispravu,
– poštivati carinske i devizne propise zemlje u koju putuje,
– poštivati kućni red u stambenim zgradama i surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
– kod dolaska u smještajnu jedinicu dati pružatelju usluga dokument o plaćenoj usluzi smještaja (originalni vaučer ili u iznimnim slučajevima drugu potvrdu o plaćanju).

U slučaju nepoštivanja ovih obveza, troškove i odgovornost za štetu snosi gost.

11. PRTLJAGA
Agencija hrvaska.net (Gradtur d.o.o.) nije odgovorna za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještaju (preporučujemo iznajmljivanje sefa ako postoji takva mogućnost). Gubitak prtljage ili krađa moraju se prijaviti pružatelju usluga smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

12. REKLAMACIJA GOSTA
Putnik bi se trebao žaliti na nepravilnosti ili nedostatke na licu mjesta Gradturovom vodiču, predstavniku ili ovlaštenoj lokalnoj agenciji ili hotelu. U slučaju da bi se sadržaj prigovora mogao riješiti na licu mjesta (na primjer nedostatak čistoće sobe, opreme, mjesta u sobi itd.), a putnik se tad nije žalio i nije obavijestio prethodno navedene osobe, na taj način se složio s pruženom uslugom i time izgubio pravo na podnošenje naknadnih prigovora sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge ili plaćanje štete.
Gradtur ne uzima u obzir prigovore koji ne pripadaju objektu (radovi na cesti, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini).

Putnik može podnijeti žalbu u pisanom obliku u roku od dva mjeseca nakon završetka putovanja. Bez pisane žalbe Gradtur ne obrađuje zahtjeve za sniženje cijena, kao ni naknade i druge zahtjeve. Putnik treba poslati pismeni prigovor na adresu: Gradtur d.o.o., Tacenska cesta 123, 1000 Ljubljana, Slovenija. Kupac također može podnijeti žalbu e-poštom. Troškove sastavljanja i podnošenja zahtjeva kupac snosi sam.

POSEBNE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA:
Isječci iz Zakona o zaštiti potrošača – 1, koji se odnose na organizaciju turističkih aranžmana (vrijede od 15. 1. 2008.):

Primjena: Zakon se odnosi isključivo na potrošače

Opseg primjene: Zakon se primjenjuje isključivo na aranžmane paketnog putovanja, a ne na ostale turističke usluge


Neslužbeni pročišćeni tekst dostupan je na sljedećoj poveznici:
Odredbe Zakona o zaštiti potrošača

Prigovor mora biti potpisan i može ga podnijeti svaki putnik u svoje ime ili treća strana u pisanom obliku. Ovlaštenje mora biti priloženo uz žalbu, u suprotnom Gradtur neće postupati s takvom žalbom.

Prigovor mora biti potkrijepljen. Stoga bi putnik trebao prigovoru priložiti relevantne dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika ili druge relevantne osobe o činjeničnom stanju na temelju kojeg putnik utvrđuje svoj zahtjev.

Gradtur je dužan na navedeni prigovor dati pismeni odgovor u roku 8 dana od njegova primitka ili u roku potrebnom za dobivanje informacija o uzroku prigovora od davatelja usluga.

Dok Gradtur ne donese odluku, putnik se odriče intervencije bilo koje druge osobe, pravosudne institucije ili pružanja informacija javnim medijima. Gradtur će rješavati pritužbe samo ako uzrok nije mogao biti otklonjen na mjestu putovanja ili odmora.

Iznos naknade u svakom je slučaju ograničen iznosom plaćenog aranžmana. Ako se krivnjom Gradtura i hrvaska.net-a nije izvršio program ili određene usluge, putnik ima pravo na naknadu u iznosu stvarne vrijednosti neobavljenih usluga. Ova se odredba ne primjenjuje u slučaju da Gradtur ima pravo otkazati aranžman ili promijeniti program u skladu s odredbama Općih uvjeta i zakona.

Gradtur ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepovoljne klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora u odabranom turističkom mjestu, te za slične situacije i neugodnosti koje mogu izazvati nezadovoljstvo gostiju, a nisu izravno povezane s kvalitetom rezervirane smještajne jedinice.

13. ZA ARANŽMANE KATALOG ZIMA - SKIJANJE

Nedostatak snijega nije razlog za razmatranje više sile pa Gradtur djeluje u slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika zbog nedostatka snijega u skladu s Općim uvjetima u slučaju otkazivanja putovanja. Ovim putem se izričito navodi da se osiguranje rizika od otkaza u slučaju najma stana odnosi isključivo na otkazivanje najma cijelog stana, a ne na pojedine osobe.

14. PUTOVANJE SA DJECOM
U pojedinačnim slučajevima utvrđenim pojedinačnim programom turističkog aranžmana ili putovanja, može se utvrditi da malodobna djeca do dobi utvrđene tim istim programom koja putuju u pratnji dvije odrasle osobe, imaju popuste na pojedine usluge iz cjelokupnog turističkog aranžmana ili putovanja.

Uvjeti i iznos svakog popusta utvrđuju se u svakom pojedinom programu turističkog aranžmana ili putovanja. Ako pojedinačni program ne sadrži posebne popuste za maloljetnike koji putuju u pratnji odraslih, to znači da turistički aranžman ili putovanje u tom programu ne predviđa takve posebne popuste.

Svako dijete, bez obzira na dob, mora biti navedeno na putnoj ispravi i mora imati valjane dokumente potrebne za mogući ulazak u strane države u koje putuje. U slučaju da dijete nije navedeno na putnoj ispravi, odn. vaučeru za pojedinačni putnički aranžman ili putovanje, smatrat će se da ovo dijete nema pravo putovanja prema tom putničkom aranžmanu ili putovanju.

15. NADLEŽNOST SUDA
Ako gost nije zadovoljan rješavanjem žalbe, ima pravo na sudsko rješenje spora. Za takav slučaj nadležan je sud u Ljubljani.

16. CIJENE
Unatoč izvanrednim naporima da se daju najnovije i najtočnije informacije, podaci o cijenama mogu biti netočni. U ovom slučaju, ili u slučaju da se cijena putovanje promijeni tijekom obrade narudžbe, hrvaska.net će omogućiti kupcu da odustane od aranžmana. Gradtur zadržava pravo na pogreške u cjenicima na web-stranici i nije odgovoran za njih.

17. Vaučer / Creditnote

Vaučer za otkaz putovanja/Je li izdavanje zakonski prihvaćeno?
DA

– Ako Gradtur kao agencija zbog više sile neće moći realizirati aranžman, kupac će dobiti vaučer u iznosu svog plaćanja (kredita) koji može koristiti za putovanje u Gradturovoj organizaciji u roku 24 mjeseca od dana izdavanja vaučera.
– Rezervirani aranžman se može otkazati samo pismenim putem. Otkazivanje se provodi u skladu s Općim uvjetima, što znači da Gradtur zadržava postotak prema ljestvici otkaza, trošak kotizacije, trošak osiguranja, trošak viza i slično. Suprotno tome, izdat će se vaučer s rokom važenja od 24 mjeseca.
– Više informacija o vaučeru možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.gov.si/novice/2020-05-04-odpoved-turisticnih-aranzmajev-zaradi-epidemije-covid-19-vrednotnice/.

PREPORUČUJEMO:
Ako želite krenuti na putovanje, savjetujemo vam da pričekate s otkazivanjem godišnjih odmora kako biste izbjegli troškove otkaza. Ako okolnosti u trenutku odlaska dopuštaju da se putovanje odvija, moći ćete otputovati, u protivnom će putovanje biti otkazano zbog više sile i naknada za otkazivanje se neće naplaćivati. Međutim, ako je vaša odluka konačna i želite putovanje preusmjeriti ili otkazati, prijavite to našem nadležnom centru.

18. Paket podrške - premium
Dodatak od 1,2% vrijednosti rezervacije. Paket premium podrške nadgradnja je standardne agencijske prijave.

Uključuje sljedeće pogodnosti:
– promjena rezervacije bez dodatnih troškova (ako je zamjena moguća),
– promjena osobe na vaučeru bez naknade
– stupanj prioriteta podrške: ažurni agenti 12 sati na raspolaganju (od 8:00 do 20:00 sati) tijekom tjedna i vikenda

Kod standardne agencijske prijave razina podrške je samo radnim danom od 8:00 do 16:00 sati te se isto tako naplaćuju promjene rezervacije.

19. SIGURNA PROVEDBA SADRŽAJA I UPUTE STRUČNIH SLUŽBI
U vrijeme koronavirusa (COVID-19) primjenjuju se određena epidemiološka ograničenja i upute kako bi se osigurali gosti te njihov boravak. Dakle, nije nužno da će sve obećane usluge unutar hotela/naselja/kampa raditi (animacije, unutrašnji bazeni, masaže...). Gradtur ne prihvaća reklamacije zbog ograničenja za vrijeme pandemije/epidemije, a koja su rezultat uputa stručnih službi.

19. COVID 19 - OBJAŠNJENJE
COVID-19 objašnjenje: uvrštavanje države na crnu/crvenu/ narančastu/žutu listu od strane slovenske ili strane nadležne institucije ne znači više sile (fource majeure) i besplatan storno. Hotelijeri/kampovi/smještajni kapaciteti i partneri i dalje mogu naplaćivati troškove otkazivanja sukladno Općim uvjetima. Sva moguća administrativna ograničenja i povezani troškovi obveza su putnika (npr. Covid testiranje, covid cijepljenje, obavezna karantena po povratku s putovanja ili na odredište). Ova administrativna ograničenja nisu osnova za besplatno otkazivanje.

20. INTERNET
Poštovani, ako je na objektu označen besplatan Wi-Fi internet, to ne znači da internet radi velikom brzinom. U kampovima/hotelima/apartmanskim naseljima kapaciteta nekoliko desetaka, stotina pa čak i nekoliko tisuća ljudi mreže objekata to jednostavno ne mogu podnijeti i rade vrlo sporo. Ponekad je internet dovoljno brz samo da pročitate neku poštu ili da odgovorite na neku poštu.

Ako imate ozbiljnijeg posla, savjetujemo vam da zakupite prijenos podataka od svog mobilnog operatera. Također možete kupiti podatkovnu karticu u svojoj zemlji prebivališta. Obično je cijena oko 10 EUR/7 dana.

21. NON REFUNDABLE - BEZ POVRATA - REZERVACIJE:
Nije moguće promijeniti ili otkazati rezervaciju. U trenutku rezervacije potrebno je izvršiti cjelokupno plaćanje. Za takve akcije i popuste gostima se preporuča ugovoriti osiguranje od rizika otkazivanja.

22. KOMENTAR
Uplata akontacije za rezervaciju smještajne jedinice znači da se gost u potpunosti slaže s ovim Općim uvjetima.

U Ljubljani, 15. rujna 2020.


TOP PONUDA

AKCIJA -6 %

FIRST MINUTE

Skijanje 2024 | Polupansion

AKTION -10 %

FIRST MINUTE -10%

Skijanje 2024 | polupansion

AKCIJA -5 %

FIRST MINUTE - 5%

zima 2023 | polupansion

AKCIJA -10 %

FIRST MINUTE - 10%

zima 2024 | polupansion

Korisnički servis:
info@hrvaska.net